Privacy statement & disclaimer

Deze website is eigendom van NAV vzw, de contactgegevens van NAV kunt u onderaan de website terugvinden. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacybeleid


NAV, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens die door architecten ingevoerd werden te waarborgen. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de NAV dienstverlening. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot NAV vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, info@nav.be. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners of bij NAV aangesloten organisaties.

Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan NAV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid


NAV heeft met betrekking tot de projecten die op deze website zijn opgenomen enkel de hoedanigheid van host. NAV voert geen actieve controle uit op de gegevens die onder de verschillende projectvoorstellingen worden opgenomen. Elke publicatie in het kader van een dergelijke projectvoorstelling gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de voorstellende architect. Indien enig gepubliceerd gegeven een inbreuk zou vormen op de rechten van derden, verbindt NAV er zich toe om dergelijk gegeven op verzoek van de benadeelde derde en na voorlegging van het bewijs van diens rechten, te verwijderen.

 

NAV is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de projecten of de kantoorgegevens. NAV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. NAV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

NAV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.